Thursday, 06/10/2022 - 18:20|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 28/4/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, như sau:
I- MỤC TIÊU
1- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
2- Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hoá - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.
3- Tập trung thực hiện ba khâu đột phá, đó là: (1) Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại. (2) Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông. (3) Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp.
II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng; tập trung thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu sau:
1- Đẩy mạnh phát triển kinh tế
- Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp nhằm ổn định để phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung đầu tư cho các công trình quan trọng, cấp bách của tỉnh. Tăng cường quản lý thị trường, đáp ứng các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống... Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Phấn đấu tăng trưởng bình quân năm: GRDP tăng từ 7,5 - 8%; GDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng đến năm 2020.
- Tập trung thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư; có cơ chế, chính sách tạo vốn đầu tư hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp lớn để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, công nghiệp sạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ và có chất lượng hạ tầng các khu công nghiệp… Thực hiện triển khai có hiệu quả Đề án cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020: Có 2 - 3 khu công nghiệp mới và 10 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng đi vào hoạt động; tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có vốn đăng ký trên 10 tỷ USD.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển giao thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Huy động cao nhất các nguồn lực xã hội và ngân sách tỉnh để tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển. Tăng cường quản lý đầu tư công, đầu tư trung hạn, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020: Trên 80% km đường tỉnh đạt cấp đường quy hoạch; 100% các tuyến đường huyện, đường liên xã được cứng hóa trải nhựa bê tông; 100% đường trong thôn, xóm và các tuyến chính đường nội đồng được cứng hóa, cơ bản hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn để hoàn thành tuyến đường, cầu nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Giẽ - Ninh Bình; nâng cấp quốc lộ 38 đoạn qua tỉnh Hưng Yên; xây dựng các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4 của Thủ đô qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường, công trình quan trọng khác của tỉnh…Quy hoạch chung xây dựng dọc hai bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục đường kinh tế Bắc - Nam của tỉnh gắn với quy hoạch phát triển khu công nghiệp và phát triển khu đô thị ở các huyện, thành phố trong tỉnh.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; phấn đấu đến năm 2020: Bình quân diện tích nhà ở 25m2/sàn/người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5%; xây dựng thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II, huyện Mỹ Hào trở thành thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III...
- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm. Tập trung chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm có hiệu quả kinh tế cao, kết hợp với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...Chuyển từng bước từ hộ sản xuất riêng lẻ sang hộ liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới và liên kết doanh nghiệp; có cơ chế cụ thể hỗ trợ nông dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả để hiện đại hóa, cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất…Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nguồn lực xã hội đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 70% số xã, từ 02 đến 03 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tích cực thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các trung tâm thương mại, chợ đầu mối theo quy hoạch; phấn đấu tại trung tâm các huyện đều có trung tâm thương mại hoặc siêu thị vừa và nhỏ. Khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa, tâm linh gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến…
- Tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu; hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách hàng năm. Tăng cường quản lý thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, phấn đấu 100% kê khai thuế qua mạng và thúc đẩy việc nộp thuế điện tử. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường quản lý tài sản công, các loại quỹ ngoài ngân sách…
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020. Điều chỉnh kịp thời quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Quản lý chặt chẽ diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây hàng năm có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo đúng mục đích; tăng cường sử lý đất dôi dư; quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc...
Tăng cường quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; hoàn thành xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn…
- Chỉ đạo công tác lập và triển khai quy hoạch lưới điện tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến 2025 để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn và lưới điện phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh. 
2- Phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội
- Tập trung lãnh đạo tốt việc thực hiện Chương trình phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, nâng cao dân trí của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, sinh viên. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân; phát huy tính tích cực, chủ động và ý thức tự học của học sinh, sinh viên. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, phổ thông các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Có thêm cơ chế ưu đãi thu hút các trường đại học về Khu Đại học Phố Hiến... Phấn đấu đến năm 2020, thu hút thêm 3 - 4 trường đại học về đầu tư.
Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân; ưu tiên khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và bảo vệ môi trường. Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng 2030. Tăng cường xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả các nhãn hiệu thuộc sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền lợi người sản xuất và tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra...
- Lãnh đạo tốt việc triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện xã hội hóa lĩnh vực y tế, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, dịch vụ y tế tư nhân, từng bước hình thành các viện dưỡng lão. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Củng cố và phát triển hệ thống y dược học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại. Tập trung chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm, duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính khi sinh. Phấn đấu đến năm 2020: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%.
- Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Triển khai thực có hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từng bước xây dựng Khu di tích Phố Hiến thành điểm du lịch quốc gia, kết nối với các tour, tuyến du lịch trong và ngoài nước. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, nhất là ở cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ; phát triển phong trào thể thao quần chúng; nâng cao thể thao thành tích cao, chú trọng xây dựng các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.
- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công. Huy động nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống của những đối tượng chính sách; quan tâm giúp đỡ người già; hỗ trợ người tàn tật, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo; ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại và trẻ em phải lao động nặng nhọc...Hoàn thành Chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng. Chú trọng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là ở nông thôn và các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Phấn đấu đến năm 2020: Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho 20.000 người; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2% (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều).
3- Tăng cường quốc phòng, an ninh
- Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng các công trình phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2035. Phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng biên chế, đúng quy định và có chất lượng tốt. Hoàn thành tốt kế hoạch giao quân hàng năm.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn. Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội, an ninh tôn giáo. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hành công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, hạn chế vụ việc có điều kiện thi hành tồn đọng kéo dài.
4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
- Tổ chức và triển khai hoạt động của Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước để xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị ở cấp xã; bác sỹ, dược sỹ cao cấp về tỉnh công tác. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, đảm bảo công khai, minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra công vụ... Tập trung thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đến năm 2020, 100% các trao đổi thông tin gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan Đảng từ cấp huyện trở lên được thực hiện qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên được thực hiện qua mạng Internet. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Định kỳ 6 tháng, hàng năm đánh giá sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan công quyền nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.
- Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Phát huy vai trò, tính tích cực, chủ động trong tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
5- Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Triển khai có hiệu quả Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Rà soát, xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có nền nếp Quy chế làm việc; việc các đồng chí cấp ủy viên tăng cường đi cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, có cơ cấu hợp lý để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo Đề án số 05- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và Đề án tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc thành lập và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhất là khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn (khu phố), gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn (khu phố).
- Tăng cường, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Chú trọng kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát theo chuyên đề, nhất là người đứng đầu và các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan.
- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận ở cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, quy chế giám sát và phản biện xã hội... Tăng cường công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở.
- Đẩy mạnh công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường và đảm bảo công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo quy định.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; xây dựng Chương trình hành động (hoặc kế hoạch thực hiện) một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.
2- Các Ban Đảng Tỉnh ủy căn cứ Chương trình hành động này, theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
3- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, ban hành văn bản mới, theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đồng thời cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy; chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.
4- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng chương trình hành động (hoặc kế hoạch thực hiện) và phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy.
5- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

 
T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ
 
(Đã ký)   
 
Đỗ Tiến Sỹ

Theo: tuyengiaohungyen.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết